Bakalářské studium

Těžiště pedagogické činnosti ústavu v bakalářském studiu spočívá v přípravě a realizaci fyzikálního vzdělávání posluchačů VŠCHT Praha. Pro všechny bakalářské studijní programy zajišťuje ústav povinný předmět Fyzika I (příp. Základy fyziky) a pro většinu bakalářských studijních programů povinný předmět Laboratoř fyziky. Na tyto předměty navazují povinně volitelné nebo volitelné předměty Fyzika II a Biofyzika. Pro studijní bakalářský program Chemie ústav vyučuje předměty Fyzika A a Fyzika B. Kvalitě výuky fyzice věnují pedagogové ústavu mimořádnou pozornost, protože fyziku považují za základní přírodovědnou disciplínu, která je i pro posluchače ryze chemických, potravinářských nebo biochemických směrů nezbytná. Při její výuce je kladen důraz zejména na požadavky navazujících předmětů a na aplikovatelnost získaných poznatků v běžné technické praxi. Ústav dále zabezpečuje výuku předmětů Měřicí a řídicí technika, Laboratoř měřicí a řídicí techniky, Základy strojnictví, Základy elektroniky, Měření v ochraně životního prostředí a Programování a řízení moderních měřicích systémů. Tyto předměty jsou určeny zejména pro bakalářské studijní programy, předměty Měřicí a řídicí technika a Laboratoř měřicí a řídicí techniky jsou zařazeny i do vybraných magisterských oborů. Studenti, kteří se rozhodnou vypracovat bakalářskou práci na Ústavu fyziky a měřicí techniky, si mohou volit tématiku zejména z oblasti studia vlastností vodivostních a pelistorových senzorů, měření technologických veličin, měření podporovaného počítači, zpracování obrazu metodami obrazové analýzy, bezdotykového měření teploty, využití korónového výboje pro dekontaminaci povrchů a ve spolupráci s Ústavem analytické chemie z oblasti spektroskopie elektronického a vibračního cirkulárního dichroismu. K experimentální činnosti ústav nabízí studentům moderní přístrojovou a výpočetní techniku.

 

Magisterské studium

Ústav se podílí ve spolupráci s Ústavem počítačové a řídicí techniky na organizaci magisterského studia v oborech Inženýrská informatika a řízení procesů a Aplikovaná inženýrská informatika. Zejména pro tyto obory nabízí ústav magisterské předměty Měřicí technika, Laboratoř měřicí techniky, Programové prostředky pro měření a řízení, Metrologie, Senzory a senzorové systémy, Chemické senzory a Projektování měřicích a řídicích systémů. Diplomové práce zpravidla tématicky navazují na bakalářské práce a řeší aktuální problémy spojené s vědecko-výzkumnou činností na ústavu.

 

Doktorské studium

Doktorské studium zajišťuje ústav ve spolupráci s Ústavem počítačové a řídicí techniky v oboru Technická kybernetika a vypisuje zadání disertačních prací i v oboru Analytická chemie se zaměřením na spektroskopii cirkulárního dichroismu. Pro studenty doktorských programů ústav organizuje výuku předmětů Měření technologických veličin, Chemické senzory, Metrologie a Spektroskopie cirkulárního dichroismu.