Podoba dnešního Ústavu fyziky a měřicí techniky vykrystalizovala z dobových podmínek vývoje, který probíhal několik desetiletí. Ústav vznikal postupným slučováním pracovišť s různým pedagogickým a vědecko-výzkumným zaměřením. Takový charakter tvorby profilu nového pracoviště se postupně promítl i do personálního složení pedagogického sboru. Vedle pracovníků s univerzitním vzděláním fyzikálního zaměření byli a jsou členy ústavu absolventi VŠCHT a absolventi ČVUT. Rozmanitost profesního zaměření pracovníků ústavu kladně ovlivnila rozvoj vědecko-výzkumné i pedagogické činnosti, jejichž společným znakem je multidisciplinární charakter.

Schéma vývoje ÚFMT v letech 1952--2002

vyvoj ufmt 1952 2002

V prvních letech po založení VŠCHT v Praze byla historie ústavu spjata s formováním dnešního Ústavu matematiky. V letech 1955–1958 existovala katedra matematiky a fyziky, která byla začleněna do struktury tehdejší Fakulty organické technologie. Vedoucím katedry byl pozdější prof. RNDr. Jan Bílek a katedra se skládala ze tří oddělení: oddělení matematiky (vedoucí tehdy doc. RNDr. Jan Bílek), oddělení fyziky (vedoucí doc. RNDr. Josef Faus) a oddělení technického kreslení a chemického strojnictví (vedoucí tehdy Ing. František Kadeřávek). Od školního roku 1956/57 bylo oddělení technického kreslení a chemického strojnictví převedeno na katedru tepelné techniky a strojnictví tehdejší Fakulty chemické technologie paliv.

Samostatná katedra technické fyziky byla zřízena 1. září 1958 a jejího vedení se ujal prof. Dr. Ing. Emil Slavíček, CSc., který byl jmenován profesorem v roce 1961. Katedra technické fyziky byla v roce 1960 začleněna do struktury nově vzniklé Fakulty automatizace a ekonomiky chemických výrob, která byla v roce 1969 přejmenována na dnešní Fakultu chemicko-inženýrskou. Profesor Slavíček vedl katedru technické fyziky až do roku 1973 a po reorganizaci kateder v roce 1973 přešel jako vedoucí na nově založenou katedru automatizovaných systémů řízení.

V roce 1962 vznikla katedra automatizace chemických výrob, kterou vybudoval a vedl prof. Dr. Ing. Jiří Sládeček, CSc. Během roku 1973 přešli někteří pracovníci na katedru automatizovaných systémů řízení a ze zbývající části se zformovala v roce 1974 katedra měřicí techniky.

Z původního oddělení elektrotechniky v rámci katedry technické fyziky, vedeného až do roku 1969 prof. Ing. Svatoplukem Valentou, CSc., vznikla v roce 1970 katedra elektrotechniky a materiálu. V roce 1974 byla katedra technické fyziky a katedra elektrotechniky a materiálu sloučena v jeden celek s názvem katedra technické fyziky a materiálu, ze kterého v krátkém čase vznikla katedra technické fyziky a elektrotechniky v čele s pozdějším prof. Ing. Svatoplukem Valentou, CSc. K tomuto celku byla v roce 1976 připojena katedra měřicí techniky. Katedra technické fyziky a elektrotechniky byla vedena profesorem S. Valentou až do roku 1989.

Katedra technické fyziky a elektrotechniky byla v roce 1990 přejmenována na Ústav fyziky a měřicí techniky a jeho vedením byl pověřen doc. Ing. Karel Kadlec, CSc., později děkan Fakulty chemicko-inženýrské. Od roku 2000 do roku 2018 byl vedoucím Ústavu fyziky a měřicí techniky doc. Ing. Jaroslav Hofmann, CSc. Od 1.1. 2019 je vedoucím ústavu doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.