Vědeckovýzkumná činnost ústavu je směrována do následujících oblastí:

  • V oblasti spektroskopie cirkulárního dichroismu je výzkum zaměřen na studium biologicky významných molekul. Cílem činnosti , která je realizovaná zejména ve spolupráci s Ústavem analytické chemie, je získání unikátních experimentálních dat týkajících se struktury biomolekul. Výstupem jsou publikace v uznávaných mezinárodních časopisech, přednášky na mezinárodních konferencích a rozšiřování odborné spolupráce se zahraničními institucemi.
  • V oblasti měřicí techniky je výzkum zaměřen na tematiku chemických senzorů a senzorových systémů. Předmětem výzkumu jsou kalorimetrické senzory pelistorového typu, polovodičové senzory, optické senzory a piezoelektrické senzory. Přitom hlavním sledovaným cílem je výzkum nových materiálů pro chemické senzory, technologie vytváření citlivých vrstev chemických senzorů zejména s využitím pulzní laserové depozice, metodika měření signálu senzorů, zkoumání obecných zákonitostí citlivosti a selektivity jednotlivých typů chemických senzorů vzhledem ke skupinám chemických látek, zkoumání interferujících látek a ovlivňujících veličin. Praktické aplikace jsou zaměřeny na uplatnění chemických senzorů v samočinných analyzátorech pro měření koncentračních veličin v různých odvětvích chemického průmyslu, pro zajištění bezpečnosti práce a k ochraně životního prostředí.
  • V oblasti obrazové analýzy je výzkum zaměřen na možnosti automatizace této metody s využitím dostupných hardwarových a softwarových prostředků (především digitálních videokamer, světelného mikroskopu a programů LabVIEW a IMAQ Vision BuilderTM). V první řadě je výzkum zaměřen na automatickou analýzu heterogenních sypkých směsí pomocí virtuálních měřicích přístrojů naprogramovaných v prostředí LabVIEW. V současné době se výzkum zaměřil také na využití Fourierovy transformace při analýze obrazů pravidelných sítí s využitím programu MATLAB.
  • V oblasti výzkumu nízkoteplotního plazmatu jsou ve spolupráci s Ústavem mikrobiologie 1. LF UK a s Ústavem fyziky ČVUT FEL studovány zejména mikrobicidní účinky nízkoteplotního plazmatu na různé druhy mikroorganismů jak na kontaminovaném povrchu, tak v kapalině.