Jsme na Facebooku!

Facebook ÚFMT

Letní semestr 2016/2017

Podpůrné materiály:

 

Zápočet je vstupenkou k písemné zkoušce (podmínka 50 % bodů), písemná zkouška (podmínka 50 % bodů) je vstupenkou k ústní zkoušce. Známka vyplývá pouze z ústní zkoušky. Písemná zkouška se odpouští v případě, že má student za zápočet alespoň 90 % bodů.

Studenti, kteří jdou pouze na ústní zkoušku můžou přijít na libovolný termín po zápisu do SISu vždy ve 12.00 do B216. Případné individuální termíny jsou možné dle domluvy.

U ústní zkoušky očekávám znalost alespoň základních vztahů společně s podmínkami jejích užití s důrazem na jejich logické propojení s fyzikálním kontextem. V případě libovolné neznalosti položím dotaz na znalost libovolných základních vztahů nebo definic, v prípadě jejich neznalosti se zkouška ukončí.

Rozdělení témat k ústní zkoušce podle skript Hofmann, Urbanová: Fyzika I, VŠCHT Praha 2011:
(T – terminální otázka, X – vše i s odvozením, Y – bez odvození, Z – nezkouší se, P – prémiová otázka)

 1. T Vektorový počet – směr, délka vektoru, součet vektorů, součin vektorů a jejich geometrická interpretace.

 2. T Fyzikální veličina, soustava jednotek SI, rozměr jednotky, rozměr veličiny, definice základních jednotek (1.2)

 3. T Polohový vektor, pohybové funkce, rychlost a zrychlení hmotného bodu, pohyb přímočarý rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený (2.1.1, 2.1.2)

 4. T Rozklad rychlosti a zrychlení do přirozených směrů pohybu (2.1.2)

 5. X Síla, Newtonovy pohybové zákony, hybnost, impulz síly (2.2.1, 2.2.2) – interpretujte pojem síly, odvoďte zákon zachování hybnosti.

 6. X  Řešení pohybových rovnic pro pohyb (2.2.4)
  a) v poli tíhové síly – zapište pohybové rovnice obecně a konkrétně pro vodorovný vrh,
  b) na nakloněné rovině – zapište pohybové rovnice a vysvětlete statické a dynamické tření,
  c) po kružnici – popište pohyb po kružnici, odvoďte a interpretujte dostředivé a tečné zrychlení.

 7. X Práce, výkon (2.2.5), Kinetická energie, věta o kinetické energii (2.2.6) – definujte práci a výkon, odvoďte kinetickou energii.

 8. X Práce, výkon (2.2.5), Potenciální energie, zákon zachování mechanické energie (2.2.7, 2.2.8) – definujte práci a výkon, odvoďte potenciální energii.

 9. X Pružné a nepružné srážky (2.3) – zapište obecně zákony zachování, vyřešte problém pružné srážky lehkého pohybujícího se tělesa s těžkým tělesem v klidu a obráceně.

 10. Y Rotační pohyb tuhého tělesa, úhel otočení, úhlová rychlost, úhlové zrychlení tuhého tělesa (3.1, 3.1.1) – definujte uvedené veličiny jako vektorové a interpretujte jejich směr.

 11. Y Moment setrvačnosti, kinetická energie tuhého tělesa (3.2.1), moment síly a moment hybnosti, II. impulzová věta, zákon zachování momentu hybnosti (3.2.2, 3.2.3, 3.2.4), práce a výkon při rotaci (3.2.5) – jako analogie k pohybu translačnímu

 12. X Valení válce po nakloněné rovině (3.2.7, 3.3) – popište problém, identifikujte síly, řešte použitím zákona zachování energie.

 13. Z Podmínky rovnováhy pro tuhé těleso, těžiště (3.4)

 14. Z Druhy deformací, Hookeův zákon (4.2)

 15. X Hydrostatický tlak, Archimedova síla (4.3.2) – definujte tlak, odvoďte hydrostatický tlak a vztlakovou sílu.

 16. X Rovnice kontinuity a Bernoulliova rovnice pro ideální kapalinu, jejich aplikace (4.3.1, 4.3.3) – odvoďte Bernoulliovu rovnici a popište její aplikace.

 17. Y Reálná kapalina, tečné napětí, koeficient dynamické a kinematické viskozity, proudění reálné kapaliny, bezrozměrná kritéria toku (4.3.4)

 18. X Lineární harmonický oscilátor, doba kmitu, úhlová frekvence, potenciální a kinetická energie (2.2.4, 2.2.8) – z Hookova zákona definujte pružinu, sestavte diferenciální rovnici pro oscilátor, naznačte odvození a interpretujte výsledek.

 19. Y Netlumené a tlumené kmity, vynucené kmity, rezonance (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3)

 20. Y Geometrické znázornění kmitů, skládání kmitů stejného směru, výsledná amplituda, výsledná fáze (5.1.4, 5.1.5)

 21. Z Skládání dvou navzájem kolmých kmitů (5.1.5)

 22. X Popis vlnění, vlnová délka, frekvence, vlnová funkce, rychlost šíření, intenzita vlnění (5.2.1, 5.2.3, 5.2.4) – definujte pojmy a vztahy mezi nimi, odvoďte vztah pro intenzitu vlnění.

 23. X Interference vlnění, podmínky pro maximum a minimum intenzity vlnění (5.2.6) – popište situaci a odvoďte podmínky pro maxima a minima.

 24. Y Stojaté vlnění (5.2.5)

 25. T Povaha světla, Huygensův princip, odraz a lom světla na rozhraní dvou prostředí (6.1.1, 6.1.2, 6.1.3)

 26. X Interference světla ze dvou štěrbin, polohy maxim a minim intenzity světla (6.1.5) – popište situaci a odvoďte vztah pro polohu maxim a minim.

 27. Z Interference na tenké vrstvě, antireflexní vrstvy (6.1.4)

 28. Z Ohyb na štěrbině, polohy maxim a minim intenzity, rozlišovací schopnost optických přístrojů (6.1.6, 6.1.7)

 29. Z Optická mřížka, typy mřížek, mřížková rovnice, řád spektra, použití (6.1.8)

 30. X Zobrazování tenkými čočkami (6.2.1, 6.2.2, 6.2.3) – odvoďte zobrazovací rovnici.

 31. X Zobrazování jednoduchými optickými přístroji: lupa, mikroskop (6.2.4) – bez odvozování vztahů ale s jasným vysvětlením principů.

 32. X Elektrický náboj, jeho vlastnosti, Coulombův zákon (7.1, 7.2), intenzita a potenciál elektrostatického pole, elektrostatického pole bodového náboje a soustavy bodových nábojů, grafické znázornění elektrostatického pole (7.3.1, 7.3.5) – Definujte axiomy a odvoďte intenzitu a potenciál el. pole.

 33. Z Elektrostatické pole dipólu a elektrický dipól v homogenním elektrostatickém poli (7.3.2, 7.3.6, 7.3.8)

 34. Z Potenciál, napětí a práce v elektrostatickém poli, potenciál bodového náboje a soustavy bodových nábojů, vztah intenzity elektrického pole a potenciálu (7.3.3, 7.3.4, 7.3.5)

 35. Z Pohyb nabitých částic v homogenním elektrostatickém poli (7.3.7)

 36. Z Elektrostatické pole v látkách, polarizace dielektrika (7.4, 7.4.1)

 37. Z Kondenzátor, kapacita kondenzátoru, řazení kondenzátorů (7.5, 7.5.1, 7.5.2), energie elektrostatického pole nabitých vodičů (7.6)

 38. T Elektrický proud, proudová hustota (8.1)
  !!! (pozor na Q = I·t a Q = U·I·t ) !!!

 39. T Ohmův zákon v lokálním a integrálním tvaru (8.2)

 40. Z Elektrický odpor a jeho řazení v obvodu, teplotní závislost odporu vodičů, měrný elektrický odpor, měrná elektrická vodivost (8.2, 8.5.3)

 41. X Práce a výkon stejnosměrného proudu, Jouleův zákon (8.3) – odvoďte Jouleův zákon.

 42. Z Kirchhoffovy zákony pro řešení stejnosměrných obvodů (8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3)

 43. X Magnetické pole, jeho silové účinky na elektrický náboj, na proudovodič a proudovou smyčku (9.1.1, 9.1.2) – zaveďte sílu a odvoďte silové působení na proudovodič a proudovou smyčku.

 44. Z Biotův-Savartův zákon, magnetické pole přímého proudovodiče, magnetické pole proudové smyčky a solenoidu (9.2.1, 9.2.2)

 45. Z Síly mezi přímými proudovodiči, definice ampéru (9.2.3)

 46. Y Pohyb nabitých částic v homogenním elektrickém a magnetickém poli, rychlostní filtr, hmotnostní spektrometr (9.3)

 47. P Hallův jev, cyklotron (9.3)

 48. P Magnetické vlastnosti látek, paramagnetismus, diamagnetismus, feromagnetismus, hystereze (9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3)

 49. P Faradayův zákon elektromagnetické indukce, Lenzovo pravidlo, samoindukce, vzájemná indukce (10.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5)

 50. Z Generátor střídavého napětí, maximální, střední a efektivní hodnota veličiny, výkon střídavého proudu ( 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3)

 51. Z Obvody s R, L, C, komplexní impedance, fázové posunutí, vektorový diagram, sériový rezonanční obvod (10.3.5, 10.3.6, 10.3.7)

 52. Y Záření černého tělesa, absorpce, emise, stimulovaná emise, laser (11.1.1, 11.1.2, 11.1.3)

 53. Y Vnější fotoelektrický jev, fotony (11.2.1)

 54. Z Rentgenové záření, rentgenová difrakce na krystalech (11.2.2)

 55. P Princip neurčitosti

 

Těšte se!

doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.

 

Projekt NATO SPS

nato

Řešíme projekt Solid state gas sensors against security and military threads pod záštitou Severoatlantické aliance. Podívejte se na nejnovější výsledky výzkumu a vývoje v oblasti chemických senzorů bojových látek a tagantů výbušnin jichž jsme dosáhli.

Studentské práce

Studentské práce
Blíží se závěr vašeho studia a hledáte proto vhodnou bakalářskou, magisterskou či doktorskou práci? Náš ústav každoročně vypisuje celou řadu prací. Můžete se díky ní zúčastnit zajímavého výzkumu, či získat dobrý základ do praxe.

Učební pomůcky

Učební pomůcky
Hledáte návody na laboratorní úlohy, chyběli jste na přednášce nebo se připravujete na zkoušku? Podívejte se do naší rozsáhlé databáze elektronických pomůcek k jednotlivým předmětům.