Jsme na Facebooku!

Facebook ÚFMT

Vážené studentky, vážení studenti,

Pokud jste nezíslali ze dvou průběžných testů z fyziky alespoň 100 bodů, přečtěte si pokyny k souhrnnému testu zde:

 

Termíny testů a zkoušek z fyziky v letním semestru 2016/2017 jsou uvedeny zde.

Hledáme zájemce o doktorské studium v oboru Technická kybernetika. Přihlášky pro studium v akademickém roce 2017/2018 se odevzdávají do 13.4. 2017 na děkanátu FCHI. Témata disertačních prací jsou uvedena zde.

Pro více informací kontaktujte doc. Dr. Ing. Martina Vrňatu nebo vedoucího ústavu doc. Ing. Jaroslava Hofmanna, CSc..

Náš student Stanislav Valtera vystavuje snímky polypyrrolu z našeho mikroskopu v Národní technické knihovně v rámci výstavy pořádané studentský spolkem UNI-ART. Přijďte se na výstavu podívat, jsou tam i další zajímavé obrázky. Bližší info zde.

Rozpis do turnusů a pracovních skupin v laboratořích se uskuteční první týden semestru ve středu 15. 2. 2017 od 8:30 do 9:00 a od 13:00 do 13:30 v místnosti č. B303 (budova B - třetí patro)
Druhý týden semestru 22.2.2017 bude zahájena laboratorní výuka úvodem a školením o bezpečností práce  (zahájení bude z prostorových důvodů v místnosti laboratoře Fyziky B212 - druhé patro).
Účast všech studentů na školení bezpečnosti práce v LMŘT je povinná.

Na úvodní hodinu si doneste vytištěný materiál k úvodnímu cvičení zde (je nutné se zalogovat uživatelským jménem a heslem jako do sítě VŠCHT).

Dne 21.11. 2016 se na Ústavu fyziky a měřicí techniky konala Studentská vědecká konference v sekci Fyzika a měřicí technika. Konference se zúčastnilo deset studentů z různých pracovních skupin našeho ústavu. K vidění byly zajímavé příspěvky, na které se můžete podívat ve sborníku příspěvků.

Sponzorem naší sekce byl ÚJV Řež, a. s., jejímž zástupcem byl pan Ing. Martin Straka, Ph.D.

Umístění na prvních třech místech bylo následující:
1. Anna Petrová s prací Elektronová mikroanalýza kosterních pozůstatků
2. Stanislav Valtera s prací Příprava a charakterizace 3D struktur polypyrrolu
3. Matěj Černý s prací Separace zlatých a křemíkových nanočástic dle velikosti a náboje

dsc 1011

dsc 1015 sponzor

  Sponzorem naší sekce byl ÚJV Řež, a.s. v zastoupení pana Ing. Martina Straky, Ph.D.

 

Maskota našeho ústavu si můžete stáhnout zde (formát png) a zde (formát gif).

maskot final

Máme účet na Facebooku. Pokud chcete dostávat novinky od nás touto cestou, sledujte nás na Facebooku.

Letní semestr 2016/2017

Podpůrné materiály:

 

Zápočet je vstupenkou k písemné zkoušce (podmínka 50 % bodů), písemná zkouška (podmínka 50 % bodů) je vstupenkou k ústní zkoušce. Známka vyplývá pouze z ústní zkoušky. Písemná zkouška se odpouští v případě, že má student za zápočet alespoň 90 % bodů.

Studenti, kteří jdou pouze na ústní zkoušku můžou přijít na libovolný termín po zápisu do SISu vždy ve 12.00 do B216. Případné individuální termíny jsou možné dle domluvy.

U ústní zkoušky očekávám znalost alespoň základních vztahů společně s podmínkami jejích užití s důrazem na jejich logické propojení s fyzikálním kontextem. V případě libovolné neznalosti položím dotaz na znalost libovolných základních vztahů nebo definic, v prípadě jejich neznalosti se zkouška ukončí.

Rozdělení témat k ústní zkoušce podle skript Hofmann, Urbanová: Fyzika I, VŠCHT Praha 2011:
(T – terminální otázka, X – vše i s odvozením, Y – bez odvození, Z – nezkouší se, P – prémiová otázka)

 1. T Vektorový počet
 2. T Fyzikální veličina, soustava jednotek SI, rozměr jednotky, rozměr veličiny (1.2)
 3. T Polohový vektor, pohybové funkce, rychlost a zrychlení hmotného bodu, pohyb přímočarý rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený (2.1.1, 2.1.2)
 4. T Rozklad rychlosti a zrychlení do přirozených směrů pohybu (2.1.2)
 5. X Síla, Newtonovy pohybové zákony, hybnost, impulz síly (2.2.1, 2.2.2)
 6. X  Řešení pohybových rovnic pro pohyb (2.2.4)
  a) v poli tíhové síly,
  b) na nakloněné rovině,
  c) po kružnici.
 7. X Práce, výkon (2.2.5), Kinetická energie, věta o kinetické energii (2.2.6)
 8. X Práce, výkon (2.2.5), Potenciální energie, zákon zachování mechanické energie (2.2.7, 2.2.8)
 9. X Pružné a nepružné srážky (2.3)
 10. Y Druhy pohybu tuhého tělesa, úhel otočení, úhlová rychlost, úhlové zrychlení tuhého tělesa (3.1, 3.1.1)
 11. Y Moment setrvačnosti, kinetická energie tuhého tělesa (3.2.1), moment síly a moment hybnosti, II. impulzová věta, zákon zachování momentu hybnosti (3.2.2, 3.2.3, 3.2.4), práce a výkon při rotaci (3.2.5) - jako analogie k pohybu translačnímu
 12. X Valení válce po nakloněné rovině (3.2.7, 3.3)
 13. Z Podmínky rovnováhy pro tuhé těleso, těžiště (3.4)
 14. Z Druhy deformací, Hookeův zákon (4.2)
 15. X Hydrostatický tlak, Archimedova síla (4.3.2)
 16. X Rovnice kontinuity a Bernoulliova rovnice pro ideální kapalinu, jejich aplikace (4.3.1, 4.3.3)
 17. Y Reálná kapalina, tečné napětí, koeficient dynamické a kinematické viskozity, proudění reálné kapaliny, bezrozměrná kritéria toku (4.3.4)
 18. X Lineární harmonický oscilátor, doba kmitu, úhlová frekvence, potenciální a kinetická energie (2.2.4, 2.2.8)
 19. Y Netlumené a tlumené kmity, vynucené kmity, rezonance (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3)
 20. Y Geometrické znázornění kmitů, skládání kmitů stejného směru, výsledná amplituda, výsledná fáze (5.1.4, 5.1.5)
 21. Z Skládání dvou navzájem kolmých kmitů (5.1.5)
 22. X Popis vlnění, vlnová délka, frekvence, vlnová funkce, rychlost šíření, intenzita vlnění (5.2.1, 5.2.3, 5.2.4)
 23. X Interference vlnění, podmínky pro maximum a minimum intenzity vlnění (5.2.6)
 24. Y Stojaté vlnění (5.2.5)
 25. Z Povaha světla, Huygensův princip, odraz a lom světla na rozhraní dvou prostředí (6.1.1, 6.1.2, 6.1.3)
 26. Z Interference světla ze dvou štěrbin, polohy maxim a minim intenzity světla (6.1.5)
 27. Z Interference na tenké vrstvě, antireflexní vrstvy (6.1.4)
 28. Z Ohyb na štěrbině, polohy maxim a minim intenzity, rozlišovací schopnost optických přístrojů (6.1.6, 6.1.7)
 29. Z Optická mřížka, typy mřížek, mřížková rovnice, řád spektra, použití (6.1.8)
 30. X Zobrazování tenkými čočkami (6.2.1, 6.2.2, 6.2.3) a zobrazování jednoduchými optickými přístroji, lupa, mikroskop (6.2.4)
 31. X Elektrický náboj, jeho vlastnosti, Coulombův zákon (7.1, 7.2), intenzita elektrostatického pole, elektrostatického pole bodového náboje a soustavy bodových nábojů, grafické znázornění elektrostatického pole (7.3.1, 7.3.5)
 32. Z Elektrostatické pole dipólu a elektrický dipól v homogenním elektrostatickém poli (7.3.2, 7.3.6, 7.3.8)
 33. Z Potenciál, napětí a práce v elektrostatickém poli, potenciál bodového náboje a soustavy bodových nábojů, vztah intenzity elektrického pole a potenciálu (7.3.3, 7.3.4, 7.3.5)
 34. Z Pohyb nabitých částic v homogenním elektrostatickém poli (7.3.7)
 35. Z Elektrostatické pole v látkách, polarizace dielektrika (7.4, 7.4.1)
 36. Z Kondenzátor, kapacita kondenzátoru, řazení kondenzátorů (7.5, 7.5.1, 7.5.2), energie elektrostatického pole nabitých vodičů (7.6)
 37. T Elektrický proud, proudová hustota (8.1)
  !!! (pozor na Q = I·t a Q = U·I·t ) !!!
 38. T Ohmův zákon v lokálním a integrálním tvaru (8.2)
 39. Z Elektrický odpor a jeho řazení v obvodu, teplotní závislost odporu vodičů, měrný elektrický odpor, měrná elektrická vodivost (8.2, 8.5.3)
 40. X Práce a výkon stejnosměrného proudu, Jouleův zákon (8.3)
 41. Z Kirchhoffovy zákony pro řešení stejnosměrných obvodů (8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3)
 42. X Magnetické pole, jeho silové účinky na elektrický náboj, na proudovodič a proudovou smyčku (9.1.1, 9.1.2)
 43. Z Biotův-Savartův zákon, magnetické pole přímého proudovodiče, magnetické pole proudové smyčky a solenoidu (9.2.1, 9.2.2)
 44. Z Síly mezi přímými proudovodiči, definice ampéru (9.2.3)
 45. Y Pohyb nabitých částic v homogenním elektrickém a magnetickém poli, rychlostní filtr, hmotnostní spektrometr (9.3)
 46. P Hallův jev, cyklotron (9.3)
 47. P Magnetické vlastnosti látek, paramagnetismus, diamagnetismus, feromagnetismus, hystereze (9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3)
 48. P Faradayův zákon elektromagnetické indukce, Lenzovo pravidlo, samoindukce, vzájemná indukce (10.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5)
 49. Z Generátor střídavého napětí, maximální, střední a efektivní hodnota veličiny, výkon střídavého proudu ( 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3)
 50. Z Obvody s R, L, C, komplexní impedance, fázové posunutí, vektorový diagram, sériový rezonanční obvod (10.3.5, 10.3.6, 10.3.7)
 51. Y Záření černého tělesa, absorpce, emise, stimulovaná emise, laser (11.1.1, 11.1.2, 11.1.3)
 52. Y Vnější fotoelektrický jev, fotony (11.2.1)
 53. Z Rentgenové záření, rentgenová difrakce na krystalech (11.2.2)
 54. P Princip neurčitosti

 

Těšte se!

doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.

 

Projekt NATO SPS

nato

Řešíme projekt Solid state gas sensors against security and military threads pod záštitou Severoatlantické aliance. Podívejte se na nejnovější výsledky výzkumu a vývoje v oblasti chemických senzorů bojových látek a tagantů výbušnin jichž jsme dosáhli.

Studentské práce

Studentské práce
Blíží se závěr vašeho studia a hledáte proto vhodnou bakalářskou, magisterskou či doktorskou práci? Náš ústav každoročně vypisuje celou řadu prací. Můžete se díky ní zúčastnit zajímavého výzkumu, či získat dobrý základ do praxe.

Učební pomůcky

Učební pomůcky
Hledáte návody na laboratorní úlohy, chyběli jste na přednášce nebo se připravujete na zkoušku? Podívejte se do naší rozsáhlé databáze elektronických pomůcek k jednotlivým předmětům.